Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky využívania webového sídla www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk, ktoré ponúka svojim návštevníkom možnosť zaregistrovať sa a zakúpiť si profesionálne inštruktážne videá pre cvičenie jogy doma ako aj on-line „live“ hodiny jogy, a zároveň upravujú právny vzťah (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej len "VOP").

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1. Poskytovateľom služieb na webovom sídle www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk a v internetovom obchode tohto webového sídla je:

obchodné meno: Nina Menkynová s.r.o.

sídlo: Ďumbierska 3D, 831 01 Bratislava

E-mail: nina@ninamenkynova.com

Tel.č.: 00421 915 695 380

(táto adresa je súčasne adresou, na ktorej môže Objednávateľ uplatniť reklamáciu Služieb)

IČO: 48336246

DIČ: 2120166796

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK51 1100 0000 0029 4901 1434

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2. Objednávateľom na webovom sídle www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk a v internetovom obchode tohto webového sídla je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou služby (ďalej len „Objednávateľ“).

3. Službou sa rozumie ktorákoľvek zo služieb podľa aktuálnej ponuky služieb na webovom sídle Poskytovateľa, no najmä profesionálne inštruktážne videá pre cvičenie jogy doma ako aj on-line „live“ hodiny jogy, archív takýchto videí a cvičení, darčekové poukazy na takéto cvičenie a rôzne kombinované balíčky týchto služieb (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

4. DôLEŽITÉ UPOZORNENIE: Objednávateľ si objednáva Služby a cvičí jogu na vlastné riziko. Cvičenia sú vytvorené len pre zdravých ľudí. V prípade, že má Objednávateľ akékoľvek zdravotné problémy, je jeho zodpovednosťou prekonzultovať plánované cvičenie jogy so svojim lekárom. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek zdravotné riziká či úrazy pri využívaní Služieb Objednávateľom.

Článok 2 - Dodacie podmienky Služby

1. Na webovom sídle www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk sa Objednávateľ najprv zaregistruje vložením svojho e-mailu, mena a priezviska.

2. Registráciou vzniká Objednávateľovi užívateľské konto Môj profil, prostredníctvom ktorého má Objednávateľ prístup k Službám. Systém automaticky vygeneruje Objednávateľovi heslo, ktoré je zaslané na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v registračnom formulári.

3. Následne, ak má Objednávateľ záujem o objednanie Služieb, odošle objednávkový formulár na príslušnú Službu s povinnosťou platby. Odoslaním objednávky sa medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzatvára zmluva o poskytovaní Služieb na dobu neurčitú (ďalej len „Zmluva“). Odoslaním objednávkového formulára súčasne Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP.

4. Pri objednávaní Služby fyzickou osobou - nepodnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail a údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba hradená. Pri objednávaní Služby fyzickou alebo právnickou osobou - podnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári  svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, fakturačnú adresu ako aj údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba hradená.

5. Po zaslaní objednávky potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, jeho objednávku Služby e-mailom.

6. V prípade, ak Objednávateľovi nebude z akéhokoľvek dôvodu doručené potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne a nie je Poskytovateľom akceptovaná. V tomto prípade je zo strany Objednávateľa potrebné čo najskôr kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu.

7. Následne Objednávateľ uhradí cenu za objednanú Službu vo forme Predplatného podľa článku 3 nižšie.

8. Lehota. Po uhradení Predplatného za Službu sú Objednávateľovi bezodkladne sprístupnené tie Služby, ktoré označil v objednávkovom formulári a za ktoré uhradil Predplatné.

9. Pred sprístupnením Služby je Objednávateľ vyzvaný, aby poskytol výslovný súhlas s nasledovným:

a. súhlasím so začatím poskytovania Služby, a zároveň

b. bol som riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácam právo na odstúpenie od Zmluvy.

Článok 3 - Dohoda o predplatnom a platobné podmienky

1. Poskytovateľ sa potvrdením prijatia objednávkového formulára zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby počas predplateného obdobia a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za toto poskytnutie Služby cenu vo forme predplatného za príslušné časové obdobie (ďalej len „Predplatné“). Predplatné za Služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke webového sídla www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk v časti Cenník a Balíčky sú uvedené v EUR s DPH. Úhradu Predplatného je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

- platba platobnou kartou.

2. Príslušný daňový doklad (faktúra) za predplatené Služby je súčasťou potvrdenia objednávky Služby Poskytovateľom (Čl. 2 ods. 5).

3. Služba bude sprístupnená na príslušné obdobie od úhrady Predplatného za Službu. Službu je možné zakúpiť na obdobie 1 mesiaca, 3 mesiacov alebo 6 mesiacov. Úhradou sa rozumie moment odpísania peňažných prostriedkov v plnej výške Predplatného za Službu za príslušné zvolené obdobie z účtu Objednávateľa.

4. Keďže ide o Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, ďalšie Predplatné bude, so súhlasom Objednávateľa, ktorý súhlas poskytne Objednávateľ vyplnením objednávkového formulára, účtované v neprospech platobnej karty Objednávateľa automaticky. Predplatné bude Objednávateľovi odúčtované každý nasledujúci mesiac (alebo každé 3 mesiace alebo každých 6 mesiacov) vždy v deň predchádzajúci dňu zhodnému s dňom prvej platby, a to až do ukončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Ak taký deň v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je, dôjde k odpísaniu finančných prostriedkov vo výške Predplatného najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok 4 - Vypovedanie Zmluvy

1. Zmluvu je možné vypovedať Objednávateľom kedykoľvek bez uvedenia dôvodu s účinnosťou od nasledujúceho predplateného obdobia, a to najneskôr do momentu, kedy banka začne spracúvať nasledujúcu platbu Predplatného.

2. Objednávateľ tak môže urobiť na webovom sídle www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk v časti Môj profil kliknutím na „Zrušiť Predplatné“ alebo e-mailom na nina@ninamenkynova.com. V prípade, že tak Objednávateľ včas neurobí, Predplatné bude automaticky stiahnuté z platobnej karty, ktorú Objednávateľ zadal v objednávkovom formulári a ďalšie predplatené obdobie začne plynúť bez možnosti jeho zrušenia výpoveďou zo strany Objednávateľa.

3. Poskytovateľ môže e-mailom vypovedať Zmluvu s účinnosťou od nasledujúceho predplateného obdobia v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu prestane poskytovať Služby úplne alebo dlhodobo, minimálne po dobu 3 mesiacov a viac. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť Služby Objednávateľovi do skončenia predplateného obdobia. Ak tak nie je schopný Poskytovateľ urobiť osobne, podľa vlastného uváženia buď zabezpečí aby mal Objednávateľ prístup k náhradnej Službe (napr. nahrávka hodiny cvičenia jogy namiesto „live“ jogy, prípadne cvičenie jogy s iným inštruktorom), alebo vráti Objednávateľovi Predplatné.

4. Poskytovateľ môže taktiež e-mailom vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou v prípade, ak došlo zo strany Objednávateľa k porušeniu autorských práv Poskytovateľa (viď Čl. 7), alebo k neetickému správaniu sa alebo porušeniu dobrých mravov zo strany Objednávateľa. V takomto prípade nemá Objednávateľ nárok na vrátenie už zaplateného Predplatného.

5. V prípade, že Objednávateľ nie je schopný využívať Služby počas predplateného obdobia z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:

– Presun Predplatného za obdobie neschopnosti využívania Služieb do ďalšieho predplatného obdobia, alebo

– Prevedenie zaplateného Predplatného na inú osobu na základe ňou podpísaného splnomocnenia.

6. Ak Objednávateľ požaduje presunutie platby za neabsolvovanú časť Predplatného do ďalšieho obdobia alebo prevedenie Predplatného na inú osobu na základe podpísaného splnomocnenia musí o to požiadať Poskytovateľa písomne (e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára). K žiadosti o presun Predplatného je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia a k žiadosti o presunutie kurzu na inú osobu aj ňou podpísané splnomocnenie. Žiadosť bude posúdená Poskytovateľom a následne bude Objednávateľ oboznámený e-mailom o ďalšom postupe.

7. Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti Poskytovateľom presúva iba taká alikvótna časť Predplatného, ktoré si Objednávateľ predplatil a nevyčerpal od dátumu doručenia žiadosti Poskytovateľovi.

8. Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany Poskytovateľa sú pre Objednávateľa absolútne nevyhovujúce a Objednávateľ bude požadovať vrátenie Predplatného (napr. v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená Poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia Predplatného bude Objednávateľovi vrátená iba taká alikvótna časť Predplatného, ktorú si Objednávateľ predplatil a nevyčerpal od dátumu doručenia žiadosti Poskytovateľovi.

Článok 5 - Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do začatia poskytovania Služby. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Služby už začalo s výslovným súhlasom Objednávateľa a Objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

2. Objednávateľ odstupuje od Zmluvy jednoznačným vyhlásením o odstúpení od Zmluvy zaslaným Poskytovateľovi, a to elektronicky e-mailom na nina@ninamenkynova.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle Poskytovateľa www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk. Ak má Objednávateľ záujem, môže vyplniť a zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde v Prílohe č. 1 k týmto VOP.

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v nasledovných prípadoch:

   •    do 24 hodín od vytvorenia objednávky, ak ešte nebola objednávka Objednávateľa potvrdená zo strany Poskytovateľa alebo do uhradenia Predplatného za Službu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr,

   •    do 3 dní od úhrady Predplatného v prípade, že Predplatné za konkrétnu Službu uvedené v aktuálnom cenníku na webovom sídle Poskytovateľa sa zmení – zvýši od momentu zaslania objednávky Objednávateľom do momentu úhrady za Službu, alebo

   •   ak nebola Objednávateľovi sprístupnená objednaná Služba z dôvodu na strane Poskytovateľa, a to aj napriek tomu, že využil postup podľa článku 6 nižšie a o tom bezodkladne informoval Poskytovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, a tento ani v dodatočnej lehote Službu nesprístupnil alebo nebol schopný sprístupniť.

4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

5. Poskytovateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvalom nosiči (napríklad e-mailom).

6. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe.

7. Objednávateľ taktiež nemôže odstúpiť od Zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby, teda skončilo predplatené obdobie.

Článok 6 - Reklamácie, sťažnosti a podnety

1. Poskytovateľ robí maximum pre spokojnosť Objednávateľa so Službou, ktorú si Objednávateľ od Poskytovateľa zakúpi, ako aj dbá na maximálnu možnú kvalitu Služby. Poskytovateľ - v zastúpení Nina Menkynová – poskytuje všetky Služby, vrátane tých, ktoré sú streamované naživo, prednostne osobne, avšak vo výnimočných prípadoch si vyhradzuje právo tieto hodiny nahradiť už existujúcou nahrávkou, prípadne iným inštruktorom, podľa vlastného uváženia, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí.

2. V prípade nedostupnosti Služby, či akejkoľvek reklamácie alebo sťažnosti, je Objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní, informovať Poskytovateľa.

3. O problémoch s poskytovaním Služby Objednávateľ informuje Poskytovateľa písomne, zaslaním e-mailu na nina@ninamenkynova.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk. V e-maily je potrebné podrobne popísať problém, ako dlho pretrváva, prípadne môže Objednávateľ priložiť screenshoty preukazujúce problém a pod.

4. Na e-mail Objednávateľa odpovedá Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase, podľa možnosti do 3 pracovných dní, v závislosti od zložitosti problému, ale v každom prípade tak, aby mohol Objednávateľ čo najrýchlejšie Službu plnohodnotne využívať.

5. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

6. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Objednávateľa, ani za iné technické problémy na strane Objednávateľa.

Článok 7 - Autorské práva Poskytovateľa

Inštruktážne videá jogy ako aj on-line „live“ hodiny jogy vytvorené Poskytovateľom sú audiovizuálnym dielom v zmysle zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon a preto požívajú jeho ochranu, ako každé iné autorské dielo. Objednávateľ nesmie vyhotovovať záznam z takýchto videí a „live“ hodín, nesmie z nich vyhotovovať rozmnoženiny, verejne ich rozširovať akýmkoľvek spôsobom, sprístupňovať ich iným osobám a verejnosti, či akokoľvek inak s nimi nakladať, okrem ako je upravené a dovolené v týchto VOP, bez súhlasu Poskytovateľa.

Článok 8 - Zrušenie užívateľského konta

1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho konta, resp. registrácie na www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk. Požiadavka na zrušenie konta, resp. registrácie môže byť podaná buď e-mailom na nina@ninamenkynova.com, alebo cez kontaktný formulár na www.ninamenkynova.com a www.ninamenkynova.sk.

2. Zrušením užívateľského konta zo strany Objednávateľa počas trvania Zmluvy Zmluva zaniká, pričom Objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplateného Predplatného. Predplatné na ďalšie obdobie bude automaticky zrušené.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského konta Objednávateľa, a to najmä v prípade okamžitého vypovedania Zmluvy zo strany Poskytovateľa podľa Čl. 4 ods. 4.

Článok 9 - Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Objednávateľa, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa Zmluvy podliehajú ochrane v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými osobnými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie využívať na iný ako dohodnutý účel a je povinný ich chrániť. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol pri registrácii a v objednávkovom formulári sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU.

2. Poskytovateľ ani Objednávateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Strana Zmluvy v omeškaní má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov z nej.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na webovom sídle Poskytovateľa. VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi uzavretím Zmluvy. Nové VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi iba s jeho výslovným súhlasom, ktorý súhlas môže poskytnúť pri najbližšom prístupe k Službe po zmene VOP. Ak takýto súhlas nebude poskytnutý, budú sa na Zmluvu vzťahovať doterajšie VOP, platné v čase uzavretia Zmluvy.

5. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami aj Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Tieto VOP sú platné od 1.12.2020.

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od Zmluvy

Nina Menkynová s.r.o.

sídlo: Ďumbierska 3D, 831 01 Bratislava

E-mail: nina@ninamenkynova.com

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko Objednávateľa/Objednávateľov* ..............

– Adresa Objednávateľa/Objednávateľov* ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.